Sök:

Liftarens Guide, från bokstäver till sifferkod


I min uppsats har jag gjort en intermedial adaptionsanalys av Douglas Adams roman The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy och Hammer and Tong´s filmatisering med samma titel. Den teori som främst legat till grund för min analys är Roland Barthes strukturalistiska teori om de narrativa funktionerna, och jag har även använt mig av forskaren Brian McFarlane som har vidareutvecklat Barthes teori för att anpassa den för adaptionsstudier när roman blir film. Jag valde att fokusera på de narrativa funktioner som Barthes benämner som kärnfunktioner, vilka är de som utgör berättelses grund. I och med kärnfunktionerna och deras potentiella förändringar studerade jag även hur romanens tema blivit påverkat av trasformationen. Min frågeställnig var följande:? Vilka kärnfunktioner finns i romanen?? Vilka kärnfunktioner finns i filmen?? Skiljer sig kärnfunktionerna åt och i så fall på vilket sätt? Jag tittade även närmare på katalysatorerna och sättet de förankrar berättelsen i den fiktionella världen. Jag undersökte främst hur filmskaparen förmedlar den bakgrundsinformation som hjälper till att skapa trovärdighet åt berättelsen i filmen i jämförelse med hur samma information förmedlas till läsaren i romanen. Även här studerade jag hur de olika förändringarna påverkade berättelses tema. De sista punkterna i min frågeställning löd som följer:? Hur presenteras bakgrundsinformationen i filmen i jämförelse med romanen?? Påverkar eventuella ändringar i kärnfunktionerna och i presentationen av bakgrunden berättelsens tema?

Författare

Frida Lundell

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..