Sök:

Leveranstid vs. Kostnad

En fallstudie inom postorderbranschen


Na?r kunder go?r inko?p fra?n distanshandelsfo?retag a?r leveranstiden en viktig aspekt. E-handelsfo?retag, likasa? ma?nga postorderfo?retag, har framga?ngsrikt lyckats anpassa sig efter detta och erbjuder fo?rha?llandevis snabba leveranser. Men de postorderfo?retag, vars affa?rside? a?r att erbjuda konsumenter abonnemang av fo?rbrukningsartiklar till ett la?gkostnadspris, har inte ha?ngt med i denna utveckling och tillhandaha?ller fortfarande relativt la?nga leveranstider fo?r nyinkomna besta?llningar. Detta pa?verkar kundernas tillfredsta?llelse negativt och medfo?r en minskad fo?rsa?ljning. Anstra?ngningar bo?r da?rfo?r go?ras fo?r att reducera leveranstiden. En fo?rkortad leveranstid a?r dock fo?rknippad med en ho?gre kostnad fo?r den leveranskedja som har i uppgift att serva kunderna. Syftet med detta examensarbete a?r att avva?ga de fo?rho?jda kostnaderna mot de o?kade fo?rsa?ljningsinta?kterna som fo?rva?ntas genereras av en reducerad leveranstid. Detta fo?r att postorderfo?retagen ska kunna uppna? en ho?gre lo?nsamhet.Genom en fallstudie pa? EFI AB, har det med sto?d av teoretiska antaganden analyserats hur postorderfo?retag kan fo?rha?lla sig till kunders fo?rva?ntningar pa? leveranstid. En kartla?ggning och analys av fallfo?retagets nuvarande leveranskedja har genererat fo?rslag pa? tva? alternativa leveranskedjor med reducerade ledtider. De olika processernas ledtider och kostnader har sedan ja?mfo?rts med varandra, samt satts i fo?rha?llande till kundernas fo?rva?ntningar.Fallstudiens slutsats menar att kunder har la?gre krav pa? leveranstiden fra?n postorderfo?retag a?n fra?n e-handelsfo?retag. Postorderfo?retag beho?ver da?rmed inte fo?rha?lla sig till samma ho?ga krav som sta?lls av e-handelskonsumenterna betra?ffande e-handelsfo?retagens leveranstid. Da?remot kan postorderfo?retag vinna konkurrensfo?rdelar genom att reducera ledtiden. Reducerade ledtider kan uppna?s genom relativt enkla omstruktureringar av leveranskedjan, och beho?ver no?dva?ndigtvis inte medfo?ra alltfo?r ho?ga merkostnader. Vidare kan ba?de marknadsfo?ring och en god kundservice anva?ndas som verktyg av postorderfo?retag fo?r att minska leveranstidens betydelse fo?r kunderna.

Författare

Erik Wasell

Lärosäte och institution

Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..