Sök:

Lekens magiska värld

lekens betydelse för utvecklande av socialt samspel mellan barn


Denna undersökning handlar om lekens betydelse för utvecklande av socialt sampel mellan barn. Vet alla vad lek är och är lek något man kan definiera? Vi har intervjuat barn och pedagoger i förskola och förskoleklass och även observerat barn. Genom lek får barn bearbeta vardagssituationer och världen runt omkring dem. De lär sig att samarbeta och att lyssna på varandra, men även turordning. De bearbetar känslor i leken, hur det kan kännas att inte få vara med och leka, men även lycka. Barn lär sig mycket genom lek och den sociala delen är en sak.

Författare

Lina Lundgren Linda Nilsson

Lärosäte och institution

Luleå/Utbildningsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..