Sök:

Ledningsgruppens syn på värdeskapande aktivitete

en fallstudie av två tillverkande företag


Denna uppsats behandlar ledningsgruppens syn på aktiviteter inom företagets värdekedja. Första syftet med uppsatsen var att identifiera, beskriva och jämföra vad olika personer inom ledningsgruppen har för uppfattning om var kundvärde skapas och hur kundvärdet kan ökas i framtiden. Det andra syftet var att beskriva och jämföra om synen på företagets konkurrensstrategi är lika bland personerna i ledningsgruppen inom samma företag. Teorin som vi använder var av en utvecklande och beskrivande karaktär om konkurrensstrategier, värdekedjan och hur kundvärde skapas. Undersökningen gjordes på två tillverkande företag där respektive ledningsgrupp intervjuades. Vad som kom fram i empirin och analysen var att det rådde enighet mellan de båda företagens ledningsgrupper om att det mesta kundvärdet skapas inom aktiviteter i värdekedjan som följer efter tillverkning och olika kundnära aktiviteter. Kundvärdet kan enligt företagen ökas genom att än mer än i dag arbeta nära kunderna samt att kunna erbjuda dem helhetslösningar. De konkurrensstrategier som företagen använde var dels kostnadsfokus på ett företag samt i huvudsak differentiering på det andra företaget. Det rådde samsyn i en av ledningsgrupperna om vilken konkurrensstrategi som företaget använde sig av. I det andra företagets ledningsgrupp var det inte lika mycket samsyn över vilken konkurrensstrategi de använder inom företaget.

Författare

Johan Hedman Kent Isaksson

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..