Sök:

Leasingavtal - finansiella och operationella

påverkan på redovisning


Fram till mitten av 1990-talet har leasingavtal bokförts utan hänsyn till uppdelning i finansiella och operationella avtal. Avtalen har i parternas bokföring redovisats enligt samma principer som hyresavtal. Numera skall ett leasingavtal klassificeras antingen som ett finansiellt eller som ett operationellt leasingavtal enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 6 (juni, 1995). Rekommendationen (RR 6) skall tillämpas för bokslut med räkenskapsår som påbörjas fr.o.m. den 1 januari 1997, men kan vara svår att tolka i olika avseenden. Vi har därför valt att studera hur olika revisorer och företag tolkar RR 6 och hur detta i sin tur påverkar företagens balans- och resultaträkning. En mindre surveyundersökning innefattande 50 revisorer, 25 leasetagare och 25 leasegivare genomfördes för att belysa olika tolkningsfrågor och den praktiska tillämpningen av RR6. Med ett principexempel beskrivs redovisningsmetoderna för finansiella och operationella leasingavtal både hos leasetagaren och leasegivaren. Vi redogör även för hur de vanligaste finansiella nyckeltalen påverkas om leasingavtalen redovisas som finansiella eller operationella, samt faktorer som påverkar företagens val av redovisningsmetod. Vi avslutar uppsatsen med vår syn på nuvarande redovisningspraxis och våra slutsatser kring tolkningsfrågorna och tillämpningen av RR6.

Författare

Maria Johansson Anneli Ronnegren

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..