Sök:

Lässvårigheter i de tidiga årskurserna

En litteraturstudie kring läsinlärningsproblematik och framgångsrik undervisning i årskurs F-3

Syftet med denna litteraturstudie a?r att underso?ka hur la?ssva?righeter och la?sinla?rningsproblematik yttrar sig, samt hur framga?ngsrik undervisning organiseras med detta i a?tanke. Studiens resultat baseras pa? tidigare forskning och avser besvara fo?ljande forskningsfra?gor:Hur visar sig la?ssva?righeter i de fo?rsta a?rskurserna (fo?rskoleklass och grundskolans a?rskurs 1-3)?Hur kan la?rare arbeta fo?r att fo?rebygga uppkomsten av la?ssva?righeter och underla?tta fo?r elever med sa?dan problematik?Studien visar att la?ssva?righeter ga?r att uppta?cka redan hos barn i fo?rskoleklass och att det pa? sa? vis ga?r att fo?rutse hur la?sutvecklingen kommer att fortskrida. I de tidiga a?rskurserna kan sva?righeter bli synliga redan i den grundla?ggande la?stra?ningen och hindra eleven fra?n fortsatt utveckling. Ofta visar sig sva?righeterna genom otillra?cklig avkodningsfo?rma?ga, bristande automatiserad la?sning, svag la?sfo?rsta?else samt la?g motivation. Identifiering av elever med sva?righeter bo?r ske i ett tidigt stadie sa? att a?tga?rder kan sa?ttas in. Undervisningen bo?r i sto?rsta mo?jliga ma?n utga? fra?n de olika elevernas fo?rutsa?ttningar och detta kan ske genom att la?raren anammar flera undervisningsmetoder. I denna studie presenteras sa?va?l o?vergripande faktorer fo?r en lyckad la?sundervisning som mer specifika metoder och strategier. Att identifiering och insatser ofta dro?jer kan bottna i la?rares okunskap om la?ssva?righeter och otillra?ckliga verktyg fo?r att mo?ta elever med denna problematik, varfo?r uto?kad kunskap om detta a?r no?dva?ndig. 

Författare

Ida Jarl Jenny Gewerths

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..