Sök:

Lärares och föräldrars högläsning, tidskrävande och jobbigt eller alldeles underbart?

En systematisk litteraturstudie av lärares och föräldrars roll vid högläsning


Syftet med denna konsumtionsuppsats a?r att underso?ka vilka effekter ho?gla?sning av barnlitteratur har fo?r barnet. Vi har studerat forskning som bero?r hur la?rarens och fo?ra?ldrarnas ho?gla?sning sker och vilken pa?verkan det har pa? barnets la?sutveckling. La?sning som en del av elevers spra?kliga fo?rma?ga har o?ver tid fo?rsa?mrats i svenska skolor. Media pa?visar ofta de svenska elevernas bristande kunskaper inom bland annat la?sfo?rsta?else. Sa?dana la?sresultat presenteras i underso?kningar av exempelvis PISA och PIRLS. I relation till dessa underso?kningar visas att ba?de barnets fo?ra?ldrar och la?rare har en inverkan pa? barnets intresse fo?r la?sning, utvecklandet av ett ordfo?rra?d och en la?sfo?rsta?else. Samtliga vetenskapliga artiklar som anva?nts i uppsatsen a?r fra?n den internationella databasen ERIC. Vi har avgra?nsat oss till forskning som ro?r barn upp till a?rskurs tre. I resultatet har vi kunnat se att vissa la?rare arbetar med tydliga strategier vid ho?gla?sning medan andra inte go?r det. Det som utma?rkte sig var att eleverna gynnades mest av en la?sning som skedde interaktivt d.v.s. att bland annat fo?ra samtal innan, under och efter la?sningen. Dessa samtal kan ske pa? olika sa?tt beroende pa? syftet. I resultatet framga?r ocksa? att en interaktiv ho?gla?sning utvecklar barns ordfo?rra?d, la?sintresse och la?sbeteende. Dock ra?der tvetydigheter om hur gynnsam interaktiv la?sning a?r fo?r la?sfo?rsta?elsen. Grunden fo?r ett barns ordfo?rra?d la?ggs redan tidigt i livet och likasa? dennes intresse fo?r bo?cker. Da?rfo?r har vi valt att a?ven studera ho?gla?sning i hemmet. Resultatet visar att den interaktiva ho?gla?sningen a?ven i detta fall var mest gynnsamt fo?r barnet i ja?mfo?relse med de barn vars fo?ra?ldrar bara la?ser fo?r dem. Av den interaktiva ho?gla?sningen skapades bl.a. la?ngre diskussioner inom familjen. I relation till resultatet kan vi se att ho?gla?sning a?r bra om den a?r interaktiv men annars finns andra aktiviteter som kan anva?ndas ista?llet. Dessutom beho?ver ba?de fo?ra?ldrar och la?rare erbjuda barnet en sto?ttande la?smiljo? och en positiv bild av la?sning. Fa?r barnet detta redan tidigt i livet a?r det la?ttare fo?r la?rare i skolan att fortsa?tta sto?tta eleven och beha?lla den positiva bilden.

Författare

Andersson Madelene Palm Malin

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUniversitetsbiblioteket

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..