Sök:

Långtidssjukskrivna kvinnors upplevelser av delaktighet i aktivitet


Syftet med studien var att beskriva långtidssjukskrivna kvinnors upplevelser av delaktighet i aktivitet. Åtta långtidssjukskrivna kvinnor mellan 44-58 år ingick i studien. Datainsamlingen skedde i form av ostrukturerade intervjuer och analyserades utifrån en komparativ analysprocess. Detta resulterade i en kärnkategori: ? Upplevelsen av delaktighet i aktivitet vid långtidssjukskrivning? och fyra underkategorier: ?Anpassning av självbild och värderingar?, ?Anpassning av tid och tempo?, ?Anpassning av aktivitetsutförande? och ?Anpassning av social miljö?. Studien visade att samtliga kvinnor upplevde att delaktigheten minskat under långtidssjukskrivningen. När kvinnorna fick tid på sig för att anpassa sig till att självbilden och aktivitetsutförandet förändrats, fick nya värderingar och strategier för aktivitetsutförandet samt hade en stödjande social miljö upplevde de att delaktigheten ökade. Interventioner bör därför sättas in i tidigt skede i hemmiljön för att öka upplevelsen av delaktighet och därigenom om möjligt minska långtidssjukskrivningar och underlätta återgång i arbete.

Författare

Christina Johansson

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..