Sök:

Kvinnors upplevelse av att leva med fibromyalgi

En litteraturstudie

Att leva med fibromyalgi påverkar livet på alla plan. Kvinnor med fibromyalgi lever med en ständig värk och trötthet som påverkar livet både socialt och yrkesmässigt. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi. Fjorton kvalitativa artiklar analyserades med innehållsanalys med en manifest ansats. Analysen resulterade i fyra slutkategorier som beskriver upplevelser av att leva med fibromyalgi. I litteraturstudiens resultat framkom att kvinnor som lever med fibromyalgi många gånger kände sig begränsade i det dagliga livet och tvingades till en förändring av tillvaron, något som var svårt, tog tid och energi. Sjukdomen yttrade sig i form av osynliga symtom som för andra var svåra att se och förstå. Kvinnor upplevde sig misstrodda och ifrågasatta av omgivning och sjukvårdspersonal, vilket bidrog till att de upplevde negativa effekter av sjukdomen. Resultatet i denna litteraturstudie visar att kontinuerliga återbesök kan bidra till att stödja kvinnor med fibromyalgi och främja en individanpassad vård. Det krävs fortsatt forskning för att kunna sprida tillräcklig information och tillgodose de omvårdnadsbehov som finns hos kvinnor med fibromyalgi.

Författare

Jacqueline Sundström Ellen Vesterlund

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..