Sök:

Kvinnors uplevelser av fibromyalgi

Bakgrund: Fibromyalgi är en kronisk sjukdom med ständig värk och/eller ömhetskänsla i kroppen och onormal trötthet eller kraftlöshet. Det finns ingen behandling för sjukdomen utan endast lindring av symtom. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi. Metod: En allmän litteraturstudie med systematisk sökning har genomförts. De studier som framkom har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Kvinnorna upplevde att smärta och trötthet var de symtom som medförde begränsningar, som svårigheter att utföra hushållssysslor och att inte kunna delta i familjens aktiviteter. Kvinnorna upplevde att de inte blev förstådda och trodda, innan de fått en diagnos. Diagnosen gjorde det lättare för kvinnorna att förklara sjukdomen för andra. Slutsats: Det behövs mer forskning om fibromyalgi för att mer kunskap ska spridas om sjukdomen. Ytterligare kunskap kan öka förståelsen för dem som drabbas och minska fördomarna.

Författare

Birgitta Berntsson Pernilla Elofsson Janni Sandell

Lärosäte och institution

Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..