Sök:

Kvinnors kunskap om bröstcancer och förekomst av självundersökning


BakgrundI Sverige ökar antalet insjuknanden i bröstcancer årligen. Diagnostisering med hjälp av mammografi och självundersökning bidrar till tidig upptäckt av cancertumörer vilket ger bättre prognos. För att alla kvinnor ska självundersöka brösten och gå på erbjuden mammografi är kunskap om bröstcancer en god förutsättning.SyfteSyftet med denna forskningsstudie var att undersöka kvinnors kunskap om bröstcancer och självundersökning av brösten. Syftet var också att undersöka huruvida sådan kunskap skiljer sig mellan kvinnor i och utanför det nationella screeningsprogrammet för bröstcancer samt huruvida det finns en skillnad i förekomst av självundersökning. Hänsyn togs även till de eventuella faktorer i kvinnornas bakgrund och vanor som kan ha en inverkan på resultatet.MetodEn empirisk studie med kvantitativ ansats. Datainsamling genomfördes via enkäter, vilka besvarades av 130 kvinnliga deltagare. Enkäterna syftade till att undersöka kvinnornas vanor kring självundersökning och mammografi, demografisk bakgrund samt kunskap om bröstcancer.ResultatResultatet av kunskapstestet visar att kvinnor har god kunskap om bröstcancer och självundersökning då över 80% av kvinnorna svarade rätt på 10 av 14 frågor. En signifikant skillnad i kunskapen mellan de två grupperna kunde ses i en fråga. Fler kvinnor i screeninggruppen än utanför screeninggruppen som utfört självundersökning av brösten. Flera faktorer i kvinnornas bakgrund och vanor hade en påverkan på kunskapen.SlutsatsKunskapen om bröstcancer bland deltagarna i studien var god. Kunskapen mellan kvinnor i och utanför screeningprogrammet skilde sig i få områden. Förekomsten av självundersökning var högre av kvinnor som erhållit undervisning från skola och/eller sjukvård. Därav behövs fortsatt utbildning inom det aktuella området för att främja kvinnors hälsa.

Författare

Amanda Leijonborg Nathalie Verona Grönberg

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..