Sök:

Kvinnor med ADHD

En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av att leva med ADHD

ADHD a?r en vanlig neuropsykiatrisk funktionsnedsa?ttning hos barn och vuxna. Majoriteten av all forskning a?r baserad pa? den manliga populationen och okunskapen kring hur ADHD yttrar sig bland kvinnor go?r att deras sva?righeter tenderar att fo?rbises. Kvinnor fa?r generellt sa?va?l diagnos som behandling senare a?n ma?n. Mer kunskap om hur ADHD yttrar sig hos kvinnor kra?vs fo?r att tidigare kunna diagnosticera och erbjuda adekvat va?rd. Syftet med fo?religgande studie a?r att belysa upplevelser hos kvinnor med ADHD. Detta gjordes genom tolv semistrukturerade intervjuer. Genom en tematisk analys framkom sju teman; symtom i vardagen, relationer, normer, att inte bli sedd, att fa? diagnos, relaterande till sina styrkor och svagheter samt omgivningens ofo?rsta?else. Resultaten vittnar om att kvinnorna upplevt sig missfo?rsta?dda och fo?rbisedda da? deras ADHD-symtom krockat med ko?nsstereotypa fo?resta?llningar om hur man som kvinna bo?r agera. En diskussion fo?rs kring hur ett vidgat synsa?tt pa? ADHD kan ta?nkas o?ka fo?rsta?elsen fo?r kvinnors sva?righeter och fo?rhoppningsvis leda till att de tidigare erha?ller sto?d. 

Författare

Klara Dahlbäck Anna Klintberg

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..