Sök:

Kvinnor i smärtsamma kärleksrelationer

tre kvinnor om dragningen till emotionellt otillgängliga män


Studien uppmärksammar kvinnor som attraheras av män som är emotionellt otillgängliga på grund av exempelvis missbruk, antisocialt beteende och psykisk ohälsa. Studiens syfte var att belysa vissa psykologiska dimensioner som kunde förklara tre kvinnors benägenhet att välja emotionellt otillgängliga män till kärlekspartners samt få ökad kunskap om kvinnor som ingår i smärtsamma kärleksrelationer. Studiens frågeställning fokuserade på hur kvinnornas partnerval kunde förstås mot bakgrund av deras nära relationer under uppväxtåren. Studien utformades enligt kvalitativ design där tre kvinnor med erfarenhet av smärtsamma kärleksrelationer intervjuades utifrån ett syftesbestämt urval. Intervjumaterialet kategoriserades i huvudtemana uppväxtårens nära relationer, valet av kärlekspartner och relationen med otillgängliga män. Resultaten redovisades som citat och analyserades ur ett psykodynamiskt objektrelations¬teoretiskt perspektiv. Resultaten indikerade att kvinnornas tidiga separations- och individuations¬¬process kan ha störts och fixerats i en olöst närmandekris och ett symbiosberoende till yttre objekt. Ytterligare framkom att otillgängliga män kan passa in i kvinnornas kvarstående behov av att träna närmandekrisens närhets- och distansövningar med. Slutligen pekade kvinnornas partnerval på att de genom dem upprepar och återskapar barndomens relationsbetingelser, liknande den egna tidiga relationen till föräldrarna och ibland även föräldrarnas relation till varandra och andra kärlekspartners.

Författare

Susanne Udenius

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..