Sök:

Kvalitén på utvecklingssamtal


PROBLEM: Kunskap om vad utbildning om utvecklingssamtalet ger för effekter är något som vi anser saknas i den vetenskapliga världen och det är detta vi vill bidra med i denna uppsats. SYFTE: Syftet med denna uppsats är att beskriva vad ökade utbildningsinsatser till medarbetare kan få för effekter på kvalitén i utvecklingssamtalen. METOD: Då vi arbetar utifrån ett tolkande och beskrivande perspektiv kommer en kvalitativ undersökning att behandlas. Vi är intresserade av att studera indikationer på samband mellan olika begrepp och eftersom inga statistiska samband skall beskrivas anser vi att denna form av studie bör genomföras. Vi ska endast kontakta en organisation vilket gör att vi anser att intervjuer som undersökningsmetod är det mest relevanta att använda. Valet av att undersöka medarbetarna i en organisation föll sig naturligt utifrån vår problemdiskussion. SLUTSATS: En avgörande faktor för att kunna få ut alla önskade effekter av utvecklingssamtalet är att alla är medvetna om syftet med att ha samtalet. Våra slutsatser visar även på att om medarbetarna får utbildning om samtalet leder det till ökat eget ansvar och engagemang.

Författare

Åsa Holgersson Emma Löfstedt

Lärosäte och institution

Blekinge Tekniska Högskola/Inst. för ekonomi och management

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..