Sök:

Kulturväxternas införsel till Norden

svenska klosterträdgårdar under tidig medeltid


Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens hantverk och design, 21 hp, 2009

Författare

Joachim Löfgren

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..