Sök:

Kultur- och näringspolitiska klusterinitiativ

En fallstudie av Filmkluster Fårösund


Idag fo?rso?ker ma?nga regioner att konstruera kluster da? det finns en stark tilltro till att klusterbildning ska lo?sa regionala tillva?xtproblem. Det har dock riktats kritik mot klusterinitiativ da? det tas fo?r givet att interaktion mellan akto?rer leder till innovationssystem och att kluster tycks ha blivit ett sja?lva?ndama?l. Pa? liknande sa?tt som kluster ses som ett verktyg fo?r regional tillva?xt kopplas kultur allt oftare samman med regional utveckling.Region Gotland etablerar inom kort Filmkluster Fa?ro?sund 2014-2016, vilket utgo?r studieobjektet i denna fallstudie. Studien syftar till att underso?ka vilka drivkrafter som ligger bakom Region Gotlands satsning av ett filmkluster samt hur filmklustrets innebo?rd tolkas av olika akto?rer i projektet. Olika uppfattningar om vad filmklustret ska syfta till kan leda till olika handling, med risk fo?r att filmklustrets o?nskade effekter inte na?s, da? framga?ngsrika kluster kra?ver samordning. Studien a?r av kvalitativ ansats och bygger pa? djupintervjuer samt dokument. Den teoretiska referensramen utgo?rs av o?versa?ttningsteorin som ett sa?tt att fo?rsta? drivkrafter och tolkning bakom organisatoriska fo?ra?ndringar.Studien har visat att drivkraften bakom filmklustret handlar om att skapa ett meningsinneha?ll som stra?cker sig bortom effektiv problemlo?sning. Filmklustersatsningen a?r influerad av andra moderna regioner och ra?dande trender i samha?llet och drivs av en vilja att fo?ra?ndra sin gamla identitet. Filmklustret besta?r i nula?get av multipla identiteter som a?r ett resultat av akto?rernas na?got skilda tolkningar av vad kluster ska inneba?ra med risk fo?r att de fo?rva?ntade effekterna inte na?s. 

Författare

Kajsa Bornestad Fanny Wistrand

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..