Sök:

Kubism i digitala spel


Den här uppsatsen behandlar kubism och digitala spel samt hur spelmediet kan utvecklas. Dessa ämnen samt kringliggande relevanta ämnen diskuteras för att undersöka hur dessa två kan sammanföras för att skapa en visuellt säregen stil i en spelproduktion. För att undersöka problemområdet utvecklades en spelprototyp vars visuella stil var baserad på kubismens ideologi och formspråk. Prototypen testades av spelstudenter för att få deras åsikter och skapa en diskussion kring hur väl gestaltningen lyckades och hur spelmediet kan utvecklas i framtiden. Arbetet avslutas med att undersökningens resultat presenteras och diskuteras. Undersökningen visade på att de rådande förhållandena inom spelbranschen kan relateras till när 1900-talets konstpionjärer tog avstånd från naturalismen. Vidare pekar undersökningens resultat på att det är möjligt att låta kubismen influera skapandet av en visuell stil för att skapa något nytt och säreget.

Författare

Oscar Johansson Jesper Olofsson

Lärosäte och institution

Blekinge Tekniska Högskola/DSN

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..