Sök:

Konsumentbeteende

Män och kvinnors beteende i köpprocessen, en jämförelse

Det blir allt viktigare för företagsledare och butikspersonal att känna till hur män och kvinnor agerar i sina köpsituationer, och då det finns knapphändig information inom ämnet tycker vi att det är intressant att göra en undersökning inom området. Tanken är att få fram de skillnader som antas finnas mellan män och kvinnor i deras genomgång av köpprocessen inom konfektionsbranschen.Rapporten baseras på hur män och kvinnor går igenom de olika stegen i köpprocessen. Utgångspunkten i rapporten ligger i att besvara frågeställningen: Finns det skillnader i mäns och kvinnors syn på köpprocessen inom konfektionsbranschen, och i så fall hur skiljer det sig? Kan det även finnas skillnader mellan olika generationer? Det är främst viktigt för butikerna att känna till konsumenternas förväntningar och behov för att kunna tillfredsställa dem, då köpprocessen är en viktig del i konsumentens dagliga inköp såväl som vid inköp av sällanköpsvaror.I rapporten sammanställs ett antal kvalitativa undersökningar som gjorts i form av öppna individuella intervjuer med butikschefer samt fyra stycken öppna gruppintervjuer med konsumenter i två olika ålderskategorier, 16-39 samt 40-70, även indelat i kön då det också kan skilja sig i olika generationer. Intervjuerna bygger på den teoretiska referensramen som har sin grund i konsumtionens utveckling och konsumentens köpprocess. Med köpprocessen som utgångspunkt kan vi ta reda på vad konsumenterna tar hänsyn till före, under och efter att de har genomfört ett köp. Det finns forskning som tyder på att de psykologiska skillnaderna mellan kvinnor och män är minst lika stora som de fysiologiska. I undersökningen har vi kunnat konstatera att det finns tydliga skillnader i hur män och kvinnor ser på köpprocessen och att det även skiljer sig åt mellan de olika generationerna. De viktigaste och största skillnaderna syns tydligt redan i köpprocessens första steg behovsidentifikation, där de äldre männen handlar utefter nyttoperspektivet då ett behov uppstått, medan de yngre kvinnorna mestadels handlar för nöjes skull ur ett rent njutningsperspektiv. Köpprocessens fjärde steg, köpet, är också en tydlig aspekt på att det skiljer sig mellan män och kvinnor, då de äldre männen även här endast handlar när ett behov har uppkommit. Därmed kan det konstateras att kvinnor shoppar medan män handlar.

Författare

Marcus Gustafson Sofia Norborg Mikaela Uhlmann

Lärosäte och institution

Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..