Sök:

Konstruktionsprinciper för svetsad 25 MPa hydraulisk cylinder


Utvecklingsavdelningen för hydraulcylindrar på Bosch Rexroth AB har identifierat ett marknadssegment för en lågpriscylinder som kan arbeta med högt tryck. Företaget har idag en lågpriscylinder på marknaden och vill vidareutveckla denna för att klara högre tryck. Detta examensarbete har utförts som en förstudie med syftet att presentera olika konstruktionslösningar av nuvarande cylinders ingående delar, för att erhålla de önskade egenskaperna. Arbetet började med att ingående bryta ner den nuvarande cylindern i mindre delar för analys. Det gjordes även en studie av konkurrenterna och vad deras sortiment har att erbjuda. I studien framkom att den sökta typen av cylinder redan idag finns på marknaden, vilket tyder på att efterfrågan finns samt att målet med utvecklingsprojektet inte är orealistiskt. När förståelsen av problembilden blivit klar kunde ett antal kritiska områden preciseras. För att få fler infallsvinklar om hur problemen kan behandlas, utfördes litteraturstudier. Litteraturstudierna resulterade i flera olika beräkningsteorier att använda. Teorierna utvärderades och applicerades sedan på de kritiska områdena. Ett flertal koncept att lösa problemen genererades fram och utvärderades mot de konstruktionskriterier som tidigt i utvecklingsarbetet hade identifierats. Trovärdigheten i de beräknade koncepten granskades sedan med hjälp av praktiska tester i företagets laboratorium. Slutligen kunde rekommenderade lösningar till företaget presenteras. Beräkningarna visar att förändringar behöver göras i cylindern. Godstjockleken i cylinderröret bör ökas för att klara det högre trycket. Även dimensionerna i framgavel och i bakgavel ökas för att erhålla en mer robust cylinder. Gängförband mellan kolv och kolvstång modifieras för att motstå den ökade spänningen som uppstår på grund av högre tryck. För att säkerställa att modifieringarna är tillräckliga måste fler prover utföras.

Författare

Andreas Holmqvist Stefan Larsson

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..