Sök:

Könsrollernas fängelse - en kvalitativ dokumentstudie om åtgärdsförslag för fler kvinnor på ledande befattningar


Syftet med vår uppsats är att kartlägga och diskutera olika förslag på åtgärder för att öka andelen kvinnor på ledande befattningar i svenskt arbetsliv. Vår avsikt är att skapa en teoretisk förståelse för åtgärdsförslagen utifrån ett feministiskt samt organisationsteoretiskt perspektiv. Uppsatsen är en kvalitaitv dokumentstudie som baserats på ett urval av svenska tidningsartiklar. Studien har resulterat i en kategoriseringsmodell av åtgärderna som visar att problemområdet är av komplex art samt att teorierna skiljer sig åt i angreppsätt till problematiken. Liberalfeminismen och organisationsteorin stödjer de åtgärder som skapar förutsättningar för en numerär ökning av kvinnor på ledande befattningar. De menar att dessa åtgärder även ger förutsättningar för förändring av könsrollsassociationer. Radikalfeminismen stödjer få av åtgärderna utifrån att de inte tar hänsyn till rådande maktstrukturer och därmed inte kan bidra till en förändring av könsrollsassociationer.

Författare

Lisa Gezelius Camilla Telander Lina Blanking

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..