Sök:

Kluster

En språngbräda för utveckling


Kluster är ett begrepp som blivit alltmer aktuellt i takt med att ekonomin globaliserats under 70-, 80- och 90-talen. Ett kluster är ett geografiskt begränsat område där ett antal företag och andra aktörer gemensamt skapar en innovativ och framgångsrik utvecklingsmiljö.Vår initiala litteraturstudie visade på att det fanns en mängd forskning inom området, dock på en mer nationalekonomisk nivå. Det enskilda företagets roll, motiv och klusteromgivningsperspektiv var en vinkling som negligerats. Studiens syfte blev därmed att identifiera just dessa faktorer utifrån ett företags perspektiv. Vidare resulterar studien i en modell som ska fungera som en form av karta över klustermiljöer. Genom denna ska de bli mer medvetna om sin omgivning och på ett bättre sätt utnyttja de fördelar som en klustermiljö kan innebära.Uppsatsen har en kvalitativ inriktning och fokuserar på ett specifikt klusterområde, nämligen Kista Science City vilket av många anses vara Sveriges svar på Silicon Valley.Ett flertal intervjuer kombinerat med en grundlig litteraturstudie utgör basen för analys och slutsatser.Studien lyfter fram ett flertal typer av roller samt motiv till att företag bör agera i klustermiljöer, samt de fördelar som detta innebär. Dessa och en grundligare kartläggning av en klustermiljö och de faktorer som är relevanta för företag presenteras i CICE modellen (Corporate Integration in a Cluster Environment).

Författare

Fredrik Röing Thomas Hernbäck

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Nivå:

Detta är en D-uppsats.