Sök:

Sökresultat:

34 Uppsatser om Diversitet - Sida 1 av 3

En jämförelse mellan två salthaltsstressade marina bakteriesamhällen, med avseende på funktionalitet.

I havet finns det flertalet olika bakteriearter, alltså en hög Diversitet vilket teoretiskt sett borde betyda en hög funktionalitet. I denna studie har vi undersökt hur bakteriers funktionalitet och Diversitet påverkas av förändrad salthalt. Två marina bakteriesamhällen har studerats och jämförts, dels ett Skagerraksamhälle samt ett Östersjösamhälle. Dessa två samhällen utsattes gradvis för hög respektive låg salthalt och efter avslutat experiment hade Skagerraksamhället en låg salthalt dvs Östersjöbetingelse och Östersjösamhället övergått till hög salthalt (Skagerrakbetingelse). Resultatet av detta blev att både funktionalitet och Diversitet påverkades, vilket analyserades med Eco-plattor och DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis).

Djupgående diversitet i en ledarskapsgrupp : en studie av en arbetsgrupp på Stora Enso Bioenergi

Grupper har blivit ett allt vanligare sätt för organisationer att arbeta. Gruppernas prestationer baseras på medlemmarnas förmåga att producera det som organisationen eftersträvar. Alla individer i gruppen är unika och bidrar till gruppens framgång genom sina egenskaper och sin kompetens. Trots det vida nyttjandet av grupper inom organisationer finns det i skrivande stund en kunskapslucka när det kommer till kartläggning av relationen mellan personlighet, ledarskapsstil och ledande arbetsgrupper. Syftet med projektarbetet är att analysera Diversitet inom en skogsindustriell ledningsgrupp med avseende på djupgående faktorer.


Grodsamhällen längs vattendrag på Borneo : En identifiering av habitatkaraktärer viktiga för diversitet och abundans av grodor i tropisk regnskog

The stretch from the riparian zone of a major river, through the mouth and upstream in tributaries forms a range of differing habitats. The aim of this study was to investigate the effect of these different habitats on the riparian frog community in primary rain forest in Borneo; i.e. examine whether any gradients could be demonstrated in terms of species composition, diversity and density of frogs, as well as which environmental characteristics that seem to be of most importance in forming habitats of high conservational value. A major river, Segama, and three of its tributaries were investigated. The surveys were carried out at night by searching for frogs visually and acoustically along the streams, from the shore of the Segama river and 400 metres upstream in the tributaries.

LED-ljusets inverkan på tillväxt och utveckling hos tomatplantor, Solanum lycopersicum L.

Den domesticerade hönan har följt människan i mer än 8000 år. Den spreds frånAsien via Ryssland till Europa och har funnits i Sverige sedan vikingatiden. Under större delen av denna tid har ingen medveten avel utövats och hönsen har anpassats naturligt till de miljöer de befunnit sig i. Denna typ av höns är vad vi idag kallar lantrashöns. De är härdiga och anpassade efter det område de huvudsakligen utvecklats i.

Mjukvaruradio-baserad SIMO-demonstrator

Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av Totalförsvarets Forskningsinstitut. Examensarbetet är ett av fyra delprojekt i projektet Telekommunikationer för strid i urban miljö. Projektet syftar till att ge förslag på metoder och utrustning som kan underlätta för soldaten på taktiskt nivå, i Försvarsmaktens insatsförband, genom att förbättra informationsinhämtning och -överföring.Syftet med examensarbetet är att i en praktisk demonstration visa nyttan med MIMOsystem antingen genom ökad kapacitet eller genom ökad tillgänglighet.Examensarbetet är uppdelat i tre olika delar: förstudie, utveckling av teknikdemonstrator i hårdvara samt demonstrationer och presentationer. Demonstratorn är byggd medGNU Radio mjukvara, som körs på två Linux-maskiner, med Universal Software Radio Peripheral som RF hårdvara. För att visa fördelarna med MIMO har spatiell Diversitet implementerats i en mottagare.Implementationen visar att bitfelshalten reduceras till en tredjedel jämfört med en SISOmottagare..

Biologisk mångfald i svenska lantrashöns av rasen Hedemora

Den domesticerade hönan har följt människan i mer än 8000 år. Den spreds frånAsien via Ryssland till Europa och har funnits i Sverige sedan vikingatiden. Under större delen av denna tid har ingen medveten avel utövats och hönsen har anpassats naturligt till de miljöer de befunnit sig i. Denna typ av höns är vad vi idag kallar lantrashöns. De är härdiga och anpassade efter det område de huvudsakligen utvecklats i.

Förekomst av dagfjärilar i ett skogslandskap i västra Värmland

Idag sker det en ständig förändring av landskapet, vilket har lett till en minskning av ängs- och hagmarker. Trenden under 1950 talet bidrog till att många ängs- och hagmarker planterades igen med skog och ett homogent skogslandskap växte fram. Konsekvenserna av detta är att många dagfjärilsarter både i Sverige och Europa har minskat i utbredning och antal. I den här studien undersöktes förekomsten av dagfjärilar, speciellt rödlistade arter, i västra Värmland. Tjugosex lokaler valdes ut för att undersöka om förekomsten av rödlistade fjärilsarter begränsades av deras spridningsmöjligheter.

Spridningsmönster och potentiella spridningsytor hos invasionsarten stor bockrot (Pimpinella major) i Tullgarns naturvårdsområde : ett framtida problem för områdets diversitet?

An organism that is transferred from one place to another, causing major problems to the native species is termed invasive. Its natural dispersal across barriers may have been prevented but as man has turned able to rapidly travel all over the world organisms are brought to sites where they were never before observed. Adding the increasing global warming organisms may find it necessary to move around even further. This might cause major disturbance to the biological diversity, and hybridization and homogenization is one of many scenarios that could disturb the native diversity. In Sweden more that 2/3 of all alien plant species have been introduced to disturbed areas and the major introduction mechanism is gardening.

Förflyttning som drivkraft: Case Årstaberg

Rörelse i staden är avgörande för hur staden fungerar. Platser och stråk med stora flöden har annorlunda förutsättningar än platser och stråk med små flöden. Flödena påverkas i sin tur av stadens struktur.  Det här examensarbetet handlar om hur förtätning kan vara en del i en medveten förändring av stadsstrukturen och hur man genom förändringar i stadsstrukturen kan skapa varierande rumsliga förutsättningar som kan utgöra ett ramverk för framtida utformning.Föremålet för den här studien är området runt Årstabergs pendeltågsstation i södra Stockholm. Området är en viktig kollektivtrafikknutpunkt och många människor passerar här dagligen för att byta mellan olika kollektivtrafikslag.

Att "bli" en svensk expatriate : Rums- och identitets(re)konstruktioner ur ett postkolonialt perspektiv

Denna uppsats undersöker de rums- och identitets(re)konstruktioner som sker i mötet med De Andra. Semistrukturerade djupintervjuer med elva personer som har erfarenhet av arbete i postkolonial miljö ? i detta fall Tanzania - samt platsobservation av ett så kallat ?expatriate community? ger empiri som analyseras med en dekonstruktiv intersektionell ansats. Studien visar att identitetsmarkörer korsas och skapar identitets(re)konstruktioner. Processen framkallar det objekt som inte tillhör det egna Jaget och skapar ett Dem ? samtidigt som det sker omförhandlingar beträffande hemlandet och dess invånare.

Att undersöka klättringen slitage på markytan

Enligt kritisk rasteori är rasism en struktur som genomsyrar hela samhället och upprätthålls av vardagsrasism. Föreliggande studie syftar därför till att undersöka vita barns uppfattningar om "ras" i homogent vita förskolor i Sverige samt hur dessa kan påverkas genom bilderböcker. "Ras" ses här som en förändringsbar social struktur som kategoriserar in (rasifierar) folk utifrån fysiska attribut och föreställningar om agerande och egenskaper utifrån dessa. Utifrån fenomenografiskt förhållningssätt görs studien på 10 barn uppdelade på två grupper genom att läsa sex bilderböcker med rasifierade huvudroller under fyra veckor. De tekniker som används är fokusgrupp, i form av bokprat, och experimentorienterad bildspråksteknik.

Studie av kantzoner i Valleområdet och Varaslätten : Inventering av invertebrater, träd, mossor och lavar

Kantzoner är områden där olika ekosystem möts och de varierar i skarphet och omfattning. Områdena erbjuder hög biologisk Diversitet då de är en blandning av de mötande ekosystemen samt erbjuder särskilda mikroklimat. Den biologiska diversititen påverkas av bredden, längden och strukturen på kantzonen och de har en biologisk betydelse i och med att de erbjuder habitat, skydd och föda till flera arter. För att påvisa var i landskapet det finns kantzoner kan verktyget GIS användas. I arbetet användes GIS för att avgränsa områdena som arbetet skulle handla om samt för att slumpa ut punkter för inventering i kantzonerna i dessa områden.

Lära med GIS : En undersökning av implementeringen av GIS i grundskolan

Enligt kritisk rasteori är rasism en struktur som genomsyrar hela samhället och upprätthålls av vardagsrasism. Föreliggande studie syftar därför till att undersöka vita barns uppfattningar om "ras" i homogent vita förskolor i Sverige samt hur dessa kan påverkas genom bilderböcker. "Ras" ses här som en förändringsbar social struktur som kategoriserar in (rasifierar) folk utifrån fysiska attribut och föreställningar om agerande och egenskaper utifrån dessa. Utifrån fenomenografiskt förhållningssätt görs studien på 10 barn uppdelade på två grupper genom att läsa sex bilderböcker med rasifierade huvudroller under fyra veckor. De tekniker som används är fokusgrupp, i form av bokprat, och experimentorienterad bildspråksteknik.

Genetisk variation hos fjällkvanne, Angelica archangelica ssp. archangelica, med avseende på två enzymsystem samt grobarhet hos 19 populationer på Färöarna

Rapporten beskriver två komplementära studier (Isozymstudie för två enzymsystem, pgm och gpi, samt en studie av grobarhet) av Fjällkvanne, Angelica archangelica ssp. archangelica, med frön insamlade på Färöarna under september 2000. Insamlingen utfördes från 19 populationer och från 2<N<27 individer. Isozymstudien, N=55, 15 pop., visade på två alleler för båda enzymsystemen. De båda enzymsystemen föreföll även vara kopplade då frekvenserna för pgm-2 och gpi-1 tydligt följdes åt.

1 Nästa sida ->