Sök:

Klok betyder att man inte äter snö

en undersökning om hur
väl elever utökar sin ordförståelse vid användandet av sagor
i skolundervisning


Syftet med vårt arbete var att studera hur väl barn utökar sin ordförståelse med hjälp av de nya ord som sagan förmedlar. Arbetet genomfördes under fem veckor i en förskoleklass. De tre sagor som valdes ut för detta arbete var "Askungen", "Rödluvan" och "Enfaldige Jack och trollkarlen". Dessa tre sagor bearbetades sedan av oss genom att vi valde ut tio ord i en av sagorna. De tio orden fördes sedan över till de andra två sagorna och fick i dessa ersätta liknande ord. Sagorna lästes sedan upp för barnen vid tre olika tillfällen. För att mäta om barnen ökade sin ordförståelse använde vi oss av enskilda barnintervjuer vid två tillfällen och observationer i början och slutet av undersökningen. Vi valde även at använda oss av en refrenesgrupp för att få en större tillförlitlighet i resultatet. Resutlatet visar att några barn erhållit en ökad ordförståelse vad gäller vissa ord vid användandet av sagor i undervisningen.

Författare

Anniqa Henriksson Marika Sieppi

Lärosäte och institution

Luleå/Utbildningsvetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..