Sök:

Klinisk hypnos inom familje- och parterapi

En explorativ studie


Syfte: Att o?ka kunskap om klinisk hypnos inom ramen fo?r familje-/parterapi. Fra?gesta?llningar: I vilken omfattning anva?nds hypnos? Na?r? Av vilka anledningar, samt hur? Metod: Kvalitativ, explorativ. 10 intervjuer har genomfo?rts.Resultat: Inblick ges i systemiskt hypnosarbete, vilket kan utgo?ra fo?rstudie till fortsatt forskning. Omfattning: Hypnos anva?nds i 0 - 100 % av fallen, vanligast i 40 - 50 %. Na?r: Vid depression, a?ngest, affektiv-, kommunikations-, sex & samlevnadsproblem, med dissociativa klienter, trauma, a?tsto?rningar, klienter med autistiska drag, vid kroppssymtom; sma?rta, mage/tarmproblem, ho?gt blodtryck. Hypnos a?r sa?rskilt givande vid problem som pa?verkar familjen.Anledningar: Hypnos a?r salutogent, ger verktyg fo?r interaktion och bearbetning som na?r ickeverbala niva?er, kan ge kroppsreaktioner. Hypnos anses skonsamt, helande, effektiviserande. Hypnos upplevs ofta positivt, vilsamt fo?r sa?va?l klienter som terapeut. Terapeutens ensamarbete underla?ttas.Hur: Direkt och indirekt hypnos anva?nds, med och utan o?vrig familj na?rvarande, utifra?n klientens behov. Namnet klinisk hypnos o?verva?ger, men ?visualisering, inre bild, imaginativ o?vning, dagdro?msteknik etc.? fo?rekommer fo?r att ej va?cka fo?rdomar, vilket existerar. Olika hypnostekniker exemplifieras.Diskussion: Metod och fra?gesta?llningar har god passform. Resultatet sto?ds av tidigare forskning och teoribildning samt pekar pa? nyheter; omfattningen, vikten av mo?jligheten att arbeta tyst, med medfo?ljande personal, sja?lvhypnos, minska lugnande medicinering, vilsamt fo?r terapeuten. Varfo?r metoden ej a?r vidare spridd, beforskad diskuteras. Vetenskapliga studier om hypnos efterfra?gas.

Författare

Inger Lundmark

Lärosäte och institution

Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..