Sök:

Kinas redovisningsutveckling ur ett institutionellt perspektiv


Syftet är att undersöka den kinesiska redovisningsutvecklingen med utgångspunkt i den institutionella teorin. Vi har gjort en litteraturstudie samt intervjuat revisorer i Kina som komplement till forskningen. Forskningen bygger på en deduktiv metod med en deskriptiv ansats. Vår studie bygger på de centrala arbetena inom institutionell teori av Scott, Puxty et al, DiMaggio & Powell samt Oliver. Vi har även använt Hofstedes studier av kulturdimensioner. Den empiriska prestationen bygger i huvudsak på befintlig forskning inom kinesisk redovisningsutveckling. Som komplement har intervjuer gjorts med revisorer i Kina. Kinas redovisning har varit med om stora förändringar sedan 1970-talet. Den enskilt största faktorn till redovisningsutvecklingen är den politiska reform från planekonomi till socialistisk marknadsekonomi som landet genomgått. Under utvecklingen har olika institutionella faktorer både skapat förändrings och stabilitet inom landets redovisning. Reflektioner från professionen bekräftar de institutionella faktorernas påverkan.

Författare

Madeleine Johansson Johan Grönroos

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..