Sök:

Kapitalstrukturens inverkan pa? bankers lo?nsamhet

bevis fra?n Europa


Vilken finansieringsstrategi fo?retag bo?r anva?nda sig av fo?r att uppna? sa? ho?g lo?nsamhet som mo?jligt, har varit a?mne fo?r intensiv forskning alltsedan Modigliani & Millers identifierade samband mellan skuldsa?ttningsgrad och lo?nsamhet 1958. Da? europeiska banker a?r a?lagda med regleringar sta?r de info?r en problematisk situation da?r de beho?ver skapa ho?gre avkastning fo?r investerare, och samtidigt leva upp till de riskbegra?nsningar regelverken fo?reskriver. De ledande teorierna inom omra?det sta?r i konflikt med varandra da?r ba?de finansiering genom skulder respektive eget kapital fo?respra?kas fo?r att uppna? optimal kapitalstruktur. Fo?ljaktligen uppsta?r fra?gan om banker bo?r finansiera sin verksamhet genom o?kad skuldsa?ttningsgrad eller ho?jd soliditet.Syftet med denna studie a?r att analysera kapitalstrukturens inverkan pa? bankers lo?nsamhet inom EU under perioden 2006-2012. Fo?r att underso?ka relationen na?rmare avser studien vidare att analysera vilka underliggande faktorer som pa?verkar bankers val av kapitalstruktur. Fo?r att uppna? syftet har en kvantitativ metod tilla?mpats da?r tva? separata dataset har analyserats genom balanserad paneldata. Resultaten har senare diskuterats med hja?lp av tidigare forskning inom problemomra?det.Resultatet tyder pa? att la?gre risktagande och finansiell stabilitet a?r tva? nyckelord inom den europeiska banksektorn, da?r stabila banker har kunnat finansiera sig till en la?gre kostnad och sa?ledes sta?rkt lo?nsamheten under den studerade perioden. Det kan a?ven bekra?ftas att skuldfinansiering har haft en positiv ha?vsta?ngseffekt pa? fo?r de mest lo?nsamma bankerna samt att stora banker har visat sig mindre lo?nsamma. Ga?llande bankers val av kapitalstruktur har huvudsakligen storlek och tillva?xt en negativ inverkan pa? soliditetsniva?n medan ra?ntabilitet pa? eget kapital har en positiv inverkan. 

Författare

Benjamin Feld Annie Älveborn

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..