Sök:

Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol?

en studie
av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan


Hälsa är ett omfattande begrepp som främst kan tolkas ur två olika perspektiv, salutogent där fokuset ligger på att frambringa hälsa och patogent där fokuset ligger på den fysiska kroppen och sjukdom. I skolämnet har begreppet idag en central roll där begreppet i ämnet delats in i olika diskurser. Genom kvalitativa intervjuer med lärare samt en kvantitativ enkätundersökning med elever på två olika skolor har syftet att utreda vad lärare respektive elever har för förhållningssätt gentemot hälsa svarats på utifrån perspektiven och diskurserna. Arbetet berör hur dessa förhållningssätt förhåller sig till varandra samt om det föreligger någon regional skillnad mellan de olika skolorna. Studien visar på att elever och deras undervisande lärare i stor grad har en liknande syn på hälsa och att det finns regionala skillnader. Utifrån våra slutsatser av studien tar vi med oss att läraren har en stor inverkan på elevernas förhållningssätt gentemot begrepp som de kommer att stöta på i deras framtid, det gör oss lärare till viktiga redskap med ett stort ansvar.

Författare

Adam Bergholm Andreas Niva

Lärosäte och institution

Luleå/Pedagogik och lärande

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..