Sök:

Kan rational choice teorin och collective action frames förklara orsakerna till terrorism?


En förutsättning för att kunna förhindra att terrorattacker utförs är kunskap om de bakomliggande motiven och drivkrafterna. Om vi känner till de bakomliggande motiven och drivkrafterna finns det möjlighet att kunna påverka dessa faktorer och därigenom minska risken för nya terrorattacker. I den här studien undersöker jag omcollective action frames och rational choice teorin var för sig eller tillsammans kan förklara orsakerna till terrorism. Fram till idag har den strategiska modellen varit den mest använda teorin för att förklara orsaker till terrorism. Modellen utgår från rational choice teorin men har avgränsats till att enbart hantera politiska faktorer, vilket har kritiserats.Kritikerna menar att människors känslor har en betydelse för deras handlingar. Här prövar jag två teorier som teoretiskt kan förklara känslornas betydelse för att människor utför terrorhandlingar, delsrational choice teorin och dels collective action frames. Studien visar att teorierna kompletterar varandra men det är enbart rational choice teorin som förklarar orsaker till handlingarna, och då endast rationellt motiveradeinstrumentella handlingar. Det är många handlingar som inte kan förklaras med någon av teorierna. Slutsatsen är att det sannolikt inte finns en generell teori som kan förklara alla olika typer av handlingar ner till en sådan detaljnivå att resultatet faktiskt är användbart. Det finns många olika motiv och drivkrafter som kan ligga bakom en handling och det finns så många olika användningsområden för resultaten att en enda teori skulle bli oanvändbar då det sannolikt är alldeles för många parametrar att hantera inom ett och samma teoribygge. 

Författare

Jan Johansson

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..