Sök:

#Journalism

om hur Twitter påverkar svensk journalistik


Syfte och frågeställning: Utifrån kvalitativa intervjuer med journalister på dags-, kvälls- och lokaltidningar ska vi undersöka hur Twitter, som informationsteknologi, påverkar journalisters agendasättande roll, deras identitet och journalistik som profession. Detta görs för att i slutet kunna uttala sig om hur Twitter påverkar svensk journalistik. Metod och material: Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fem journalister som har jobbat eller är aktiva på GT, Sydsvenskan, Norra Halland, Aftonbladet, Expressen och Café. Det är expertintervjuer och vi har valt att använda oss av det som kallas bekvämlighetsteknik i vårt urval. Vår empiri analyseras sedan genom abduktion. Huvudresultat: Studien finner att Twitter delvis förändrar svensk journalistik. Publiken har idag en större roll i relation till tidningarna men pressen innehar fortfarande den agendasättande makten. Slutligen förändrar Twitter det som kan kallas den journalistiska identiteten. Ett resultat av detta blir att journalistik inte följer de regler som befäster profession ? vilket leder till att journalistik idag kan klassas som en semi-profession.

Författare

Mathias Renström Jonas Persson

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..