Sök:

Interkulturell... vad, vadå?

en studie av pedagogers
föreställningar och erfarenheter av interkulturell pedagogik
i förskolan


Syftet med studien var att få insikt om pedagogers kunskaper och tankar kring, och erfarenheter av mångkulturellt arbete och interkulturell pedagogik i förskolan. De frågeställningar studien utgick från var hur pedagogerna ser på området interkulturell pedagogik: vilka tankar, erfarenheter och kunskaper som finns, om och hur interkulturell pedagogik praktiseras i förskolan, samt hur det interkulturella förhållningssättet yttrar sig. Studien genomfördes och frågeställningarna besvarades genom att vi tog del av styrdokument, aktuell litteratur och forskning kring området, samt att två kvalitativa gruppintervjuer utfördes i två arbetslag i förskolor med sammanlagt sex pedagoger. I studiens resultat framkom det att interkulturell pedagogik praktiserades till viss del. Erfarenheter av och kunskaper kring ett mångkulturellt arbetssätt, som interkulturell pedagogik innefattar, skiljde sig mycket åt. Skillnaderna visades i olika förhållningssätt i bemötandet av barn och föräldrar som exempelvis hur olika erfarenheter och bakgrunder tas tillvara på samt om och hur det mångkulturella samhället avspeglas i pedagogernas arbetssätt och utformande av miljön. Alla pedagogerna ansåg att det finns ett stort behov av mer utbildning inom området. För att skapa goda lärandemiljöer för alla barn i förskolan behöver området interkulturell pedagogik lyftas mer.

Författare

Anna Axgren Susanne Stenberg

Lärosäte och institution

Luleå/Pedagogik och lärande

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..