Sök:

Intensiva beteendeinterventioner till barn med autism - effekter samt relevans för arbetsterapi

en litterturstudie


Syftet med studien var att beskriva intensiva beteendeinterventioner och dess effekter för barn med autism samt metodens relevans för arbetsterapi. Denna litteraturstudie baserades på 10 vetenskapliga artiklar som analyserades med en manifest innehållsanalys. Analys av insamlad data resulterade i två kategorier: Beskrivning av beteendeinterventionerna samt Effekter av beteendeinterventionerna med därtill hörande underkategorier. Resultatet visade att barnen ofta gjorde stora framsteg efter behandling med intensiva beteendeinterventioner som baserades på Lovaas behandlingsmanual. Behandlingen inleddes med en-till-en behandlingstillfällen i separat miljö för att sedan generaliseras ut till barnets naturliga arenor. Beteendetekniker som användes var bland annat positiv förstärkning och guidning. Författarnas slutsatser är att arbetsterapeuter i sina interventioner till barn med autism kan tillämpa de tekniker och verktyg som beskrivs i resultatet. Vidare så kan arbetsterapeuter bidra med sin kompetens om aktivitetsutförande till intensiva beteendeinterventioner för barn med autism. Således är det författarnas bedömning att intensiva beteendeinterventioner till barn med autism har relevans för arbetsterapi.

Författare

Anneli Nystedt Karin Åhl

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..