Sök:

Integritet ? En begreppsanalys


De etiska principerna respekt för sårbarhet, autonomi och integritet vägleder sjuksköterskor i vårdarbetet. Respekt för integritet är viktigt för att undvika att patienter känner sig kränkta. Förståelse för innebörden av begreppet ger sjuksköterskor möjlighet att kommunicera kring och värna om patienters integritet. Syftet är att klargöra innebörden i begreppet personlig integritet för sjuksköterskor, relaterat till patienter i vårdsammanhang. En begreppsanalys användes för att identifiera och beskriva karaktäristika, förutsättningar och konsekvenser för begreppet personlig integritet. Detta görs genom att söka efter begreppets innebörder i olika texter. Den modell som användes är utarbetad av Segesten (2006). De texter som valdes ut för analys hämtades från ordböcker och vårdvetenskapliga artiklar. Resultatet presenteras i två delar, först ordboksanalys därefter artikelanalys. Av ordboksanalysen framkommer fyra olika karaktäristika; integritet som okränkbarhet, integritet som en privat sfär, integritet som oberoende och integritet som förmåga att handla efter eget samvete. Detta tolkas som att integritet innebär rättigheter, men även skyldigheter, som bör efterföljas eller strävas för att upprätthålla. I artikelanalysen framkom fem liknande karaktäristika; integritet som identitet, integritet som oberoende, integritet som rätten till en privat sfär, integritet som okränkbarhet och integritet som moralisk hållning. Detta tolkas som att personlig integritet för patienter handlar om att bli bekräftad i sin identitet, att få medverka och ha inflytande över sitt liv samt att behandlas med respekt av personer som vårdar dem. Integritet har också en etisk dimension. Integritet som moralisk hållning tolkas som betydelsen i att respektera patienters värderingar. Integritet blir synlig då människor närmar sig varandra och framförallt när integritet riskerar att kränkas. Integritet som oberoende är intressant då en människa som på grund av sjukdom blir beroende av sjukvårdspersonal. Detta medför att patienter befinner sig i relationer där makten finns hos vårdpersonalen. Vårdpersonal riskerar att kränka integriteten hos patienter om de inte är medvetna om sin makt och reflekterar över dess betydelse.

Författare

Mia Gustafsson Pernilla Skoglund

Lärosäte och institution

Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..