Sök:

Institutionella ägares påverkan på VD-byten i svenska börsnoterade företag


Sedan början av 1990-talet har både antalet VD-byten och andelen institutionellt ägande konstant ökat. Tidigare studier visar på att ägarstrukturen i bolag påverkar frekvensen varmed VD:ar byts ut. Däremot har det inte genomförts någon svensk studie avseende sambandet mellan VD-byten och institutionella ägare. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida institutionella ägare i svenska börsnoterade bolag under tidsperioden 2001 till 2009 påverkar VD-byten. För att besvara syftet har en kvantitativ metod valts. Information har hämtats från sekundärkällor och för att analysera data har vi använt oss av korrelations- och regressionsanalyser. Resultaten kan vare sig påvisa att institutionella ägare leder till fler VD-byten, att institutionella ägare leder till fler framtvingade VD-byten eller att institutionella ägare ökar sannolikheten för en extern rekrytering av en ny VD. Utifrån resultaten ges dock antydningar om att institutionerna valt att inta en passiv roll. Därmed kan fripassagerarproblemet i agent-teorin tänkas vara en förklaring till uppsatsens resultat.

Författare

Debora Eriksson Edvard Zak

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..