Sök:

Innovativ kraft


Företag behöver bli mer innovativa för att utvecklas och överleva. I det sammanhanget är det viktigt att tillvarata den innovativa potentialen hos de anställda. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag kan skapa förutsättningar för utveckling av innovativ kraft och hur ett företag på ett bra sätt tillvaratar denna kraft. Uppsatsen skrivs ur ett företagsperspektiv och vi avgränsar oss från de anställdas perspektiv. Vår ansats har liknat fallstudiens. Vi har intervjuat sex personer från lika många företag. Vårt resultat visar att för utveckling av innovativ kraft krävs en helhetssyn på individen och tillfredsställelse av dennes behov. Ledarskapet spelar här en viktig roll. Organisationen bör präglas av flexibilitet och decentralisering. Vidare bör det finnas en beredskap för att ta hand om och utveckla idéer. Klimatet i företaget bör främja spontanitet, nyfikenhet och lekfullhet för att tillvarata den innovativa kraften.

Författare

Hanna-Kristina Sanfridsson Katarina Åstrand

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..