Sök:

Informationens betydelse för patienter med hjärtinfarkt

en systematisk litteraturöversikt


Patienter som akut insjuknar i hjärtinfarkt drabbas ofta av problem efteråt. Ett sätt att reducera dessa problem är att ge patienten en god och relevant information, in-dividuellt anpassad till den enskilde patienten. Syftet med studien var att genom en systematisk litteraturöversikt undersöka informationens betydelse för hjärtpatienter i det akuta skedet och i den tidiga rehabiliteringsprocessen. Litteraturöversikten ba-serades på tre frågeställningar som utvecklats från syftet: vilken betydelse har in- formation för patentens välbefinnande, vilken information vill patienten ha eller inte ha och vad är av betydelse hur informationen ges. Studien genomfördes med en metod för systematisk litteraturöversikt som innebar systematisk sökning av lit-teratur i databaserna. Studien omfattar fjorton artiklar som granskades utifrån dessa tre frågeställningar. Resultatet i litteraturstudien visar att bra information reducerar patientens ångestkänslor, minskar stress, ökar patientens insikt i sjukdom. Patienter som fått bra och individuell information känner även tillfredsställelse med vården och sjukhustiden.

Författare

Ann-Louise Granström Ann-Sofie Larsson

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..