Sök:

Information för beslutsunderlag i trafiksituationer inom sjöfarten - hur hanterar vi den?


I detta examensarbete har jag undersökt förmågan hos nautiker att ta fram och tillgodogöra sig information från radar och ARPA för sitt beslutsunderlag i trafiksituationer. Syftet var att få förståelse i om fartygsbefäl haft svårigheter att få fram denna mycket relevanta information. Detta gjordes med hjälp av förstudier i form av intervjuer med erfarna fartygsbefäl. Dessa intervjuer gav kriterier som möjliggjorde analyseringen av 13 olycksfallsrapporter, vilket utgjorde litteraturstudien. Dessa rapporter var författade av engelska Department of Transport, Marine Investigation Branch(MAIB), Statenshaverikommission(SHK) och  Sjöfartsverkets rapportserie(SjöfR). Dessutom användes både sjö- och luftfartsrelaterade artiklar för framtagning av fakta. Slutsatserna visade att man i hälften av fallen använt sig av väldigt låg nivå på funktionalitet för sitt beslutsunderlag, men att även i de fall man använt mer avancerad funktionalitet fann man brister i tolkning av informationen för att i tid ta beslut för att undvika olyckor. 

Författare

Kimmo Arnold-Larsen

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..