Sök:

Infant directed singing

en pilotstudie om vaggsång vid rutinmässig blodprovstagning kan minska smärtrespons hos för tidigt födda barn


Bakgrund: Prematurt fo?dda barn utsa?tts fo?r ma?nga sma?rtsamma ingrepp under sin tid pa? neonatal va?rdavdelning. Det finns behov av att utveckla icke- farmakologisk sma?rtlindring som komplement till farmakologisk sma?rtlindring fo?r denna patientgrupp. Tidigare forskning har visat att inspelad musik under blodprovstagning har positiva effekter pa? prematurt fo?dda barns fysiologiska va?rden samt beteendema?ssiga respons. Syfte: Denna studie underso?ker hur infant directed singing, i form av vaggsa?ng, kan pa?verka sma?rtreaktionen vid rutinma?ssig blodprovstagning, ett icke farmakologiskt komplement som sma?rtlindring. Metod: Tio fo?r tidigt fo?dda barn inneliggande pa? neonatalavdelning studerades vid tva? rutinblodprov. Studiedesignen var en randomiserad crossover trial within subjects, under det ena provtillfa?llet sjo?ngs en vaggvisa och vid det andra provtillfa?llet skedde provtagningen under tystnad. Ba?da provtillfa?llena videofilmades fo?r analys av beteenderesponsen och ma?tva?rden fo?r hja?rtfrekvens och saturation registrerades kontinuerligt under hela provtillfa?llet. Resultat: Analysen av den beteendema?ssiga responsen gjordes med hja?lp av sma?rtskattningsskalan Behavioral Indicators of Infant Pain. Statistisk analys visade att vid provtillfa?llet med sa?ng var de beteendema?ssiga responserna pa? sma?rta signifikant fa?rre a?n vid provtillfa?llet under tystnad. De fysiologiska va?rdena analyserades vid tva? tillfa?llen under provtillfa?llet: 4,5 min. efter start av interventionen (fo?re provtagning) samt efter a?terha?mtning. Saturationen (syrema?ttnaden) var signifikant ho?gre vid provtillfa?llet med sa?ng ja?mfo?rt med provtillfa?llet som skedde under tystnad 4,5 min. efter avslutad blodprovstagning. Slutsats: Infant directed singing, i form av vaggsa?ng, har positiva effekter pa? fo?r tidigt fo?dda barns beteendema?ssiga sma?rtrespons samt saturation (syrema?ttnad) vid rutinma?ssig blodprovstagning.

Författare

Pernilla Hugoson

Lärosäte och institution

Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..