Sök:

Implementeringsprocess av en tillväxtplan

En studie av Innovationsföretaget

Innovationsföretagets tillväxt och företagsledningens ständiga fokus på tillväxt har lett till att beslut, kommunikation och styrning mellan ledningsnivåerna inte har prioriterats och anpassats efter tillväxten, vilket har påverkat implementeringsprocessen av en tillväxtplan. Mål och strategier har förändrats innan dessa har uppnåtts och implementeringen har kantats av en osäkerhet då det som ska implementeras inte har varit tydligt. Denna avsaknad av uppföljning har bidragit till att misstag som skett sker igen. En formalisering inom företaget, anpassad till tillväxten, skulle troligtvis leda till en klargörelse mellan ledningsnivåerna i vart företaget befinner sig vilket skulle kunna bidra till en gemensam och tydlig bild kring vilka mål och strategier som finns inom Innovationsföretaget. Om ledarna såg Innovationsföretaget i samma fas, vilket inte är fallet idag, skulle förmodligen implementeringsprocessen av en tillväxtplan bli bättre och samma syn på vilken tillväxt som ska uppnås skulle infinna sig.

Författare

Sofie Hamilton Tobias Karlsson

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..