Sök:

Implementering av affärssystem

- en granskning av Dentatus införande av MicrosoftDynamics AX

Affärssystem har de senaste åren uppträtt som kärnan i framgångsrik informationshantering och agerat ryggrad i många företagsorganisationer. Införskaffandet av rätt system är en komplicerad process, men ofta avgörande huruvida en framgångsrik implementering skall fortskrida eller inte. Perioden då företaget inskaffat ett system till den definitiva utrullningen är således ofta en krävande och kostsam process för organisationen. För att avgränsa begreppet affärssystem har vi valt att använda Gartner Groups definition: ?A collection of applications that can be used to manage the whole business?. Kandidatarbetet baseras på en studie av det svenska tillverkningsföretaget Dentatus Sverige. Rapporten innehåller en utredning kring organisationens implementering av affärssystemet Microsoft Dynamics AX. Stor vikt har lagts på att identifiera de kritiska faktorer som påverkade implementeringsprocessen och avgöra kriterier för en lyckad investering. Vidare har syftet varit att konkretisera vilken inverkan implementeringen hade hos Dentatus och hur processen påverkat organisationen. Resultatet av det insamlade materialet identifierar ett antal kritiska faktorer som haft stor inverkan vid Dentatus implementering av AX. Användarkompetens, IT-mognad och systemidentifiering har visat sig betydelsefulla för användaren. Viktigt är även att leverantören besitter kompetens inom användarens verksamhet, systemet som sådant och implementeringsstrategier. De slutsatser vi dragit från studiens resultat är att implementeringsprocessen hade förbättrats avsevärt med hjälp av kunskap och insikt om de kritiska faktorerna. Medvetenheten om dessa hade möjliggjort en djupare förståelse för implementeringsprocessen och därmed underlättat hanteringen av de problem som uppkom. Slutligen ifrågasätts själva valet av affärssystem, då det genom studiens gång visat sig att Microsoft Dynamics AX är ett oerhört omfattande system med nästintill obegränsad kapacitet. Möjligen hade även ett mindre komplext system tillfredställt Dentatus behov men underlättat implementeringsprocessen avsevärt.

Författare

Patrik Fernander Josefin Reinelöv

Lärosäte och institution

KTH/Industriell produktion

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..