Sök:

Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk


I dagsläget ligger oftast fokus för datasäkerhet hos de flesta företag och organisationer på att skydda gränsen mellan det egna interna datanätverket och det yttre publika. Detta kan leda till att skyddet på insidan försummas och öppna upp möjligheter för olika typer av obehörig användning.Företag X har ett stort datanätverk med behov av skydd på insidan. Detta beror på att fysisk tillgång till nätverket är svår att begränsa på grund av att det till största del är placerat i öppna miljöer. Detta examensarbete behandlar en implementation av standarden 802.1x hos detta företag. 802.1x gör det möjligt att begränsa användandet av datanätverket baserat på vilka premisser ändutrustningen verifierar sig med. Åtkomst till nätverket sätts redan på den fysiska porten i nätverket där utrustningen kopplas in.Kraven och önskemålen från företaget har varit att ta fram och genomföra test av en lösning som innehåller verifieringsmetoder för olika typer av ändutrustning. Kraven har inkluderat metoder för att verifiera ordinarie användare, besökare och övrig utrustning. Dessutom fanns krav på att lösningen inte skulle påverka nuvarande produktionssystem nämnvärt samt vara redundant för att garantera kontinuerlig tillgänglighet.För att ta fram denna lösning utfördes laborationer i en miljö som motsvarar företagets produktionsmiljö. Lösningen som togs fram bygger i månt och mycket på befintliga komponenter i företagets datasystem. En radiusserver tar emot inloggningsförfrågningar från ändutrustning och verifierar mot katalogtjänsten. För att passa in i nuvarande system har FreeRADIUS använts för detta ändamål då funktionalitet finns för samarbete gentemot företagets befintliga katalogtjänst som är Novell eDirectory. Olika sorters användare och ändutrustning får sedan tillgång till rätt resurser dynamiskt beroende på deras förutbestämda rättigheter.

Författare

Gustaf Forsman Daniel Hult

Lärosäte och institution

Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..