Sök:

I jakten på källorna vid överskridande av miljökvalitetsnormer. Storviltsjakt eller duvskytte?

Uppsatsen behandlar företrädaransvaret i skattebetalningslagen. Enligt dessa regler kan en företrädare för en juridisk person bli personligt betalningsansvarig för det fall den juridiska personen inte betalar in sina skatter korrekt. Utgångspunkten för uppsatsen är att undersöka huruvida det är nödvändigt med särskilda regler för icke inbetald skatt eller om det är tillräckligt med de ansvarsregler som finns inom aktiebolagsrätten. Uppsatsen redogör för hur företrädaransvaret ser ut i svensk rätt idag men går även igenom de motiv som ligger bakom bestämmelserna samt hur det har utvecklats över tid. Härutöver utreds vilka andra möjligheter staten har att få betalt för upplupen skatt. Dessutom förs en diskussion kring företrädaransvarets förhållande till aktiebolagsrättens huvudprincip om ansvarsfrihet.

Författare

Carin Carlsson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Nivå:

Detta är en D-uppsats.

Läs mer..