Sök:

Hur tolkas Warden?


John A. Warden III är en av vår tids mest inflytelserika luftmaktsteoretiker och Wardens teori är vida omskriven och ligger till grund för flertalet undersökningar. Warden redogör själv för att teorin inte skall ses som en mall utan att det snarare är generella idéer och riktlinjer. Det gör att teorin går att applicera på många olika fall men det lämnar också utrymme för tolkning. Syftet med denna uppsatts är att undersöka ifall allmängiltigheten i Wardens teori gör att teorin tolkas olika. För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ textanalys genomförts på ett antal utvalda uppsatser skrivna av studerande vid Försvarshögskolan. Det övergripande resultatet visar att allmängiltigheten i Wardens teori inte kan anses vara något problem då de undersökta författarna tolkat Wardens teori på ett liknande sätt.

Författare

Robert Wiesner

Lärosäte och institution

Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..