Sök:

Hur speglar konsten religionen i Egypten under Det mellersta riket?


Huvudfrågan i den här uppsatsen är på vilket sätt som konsten speglar religionen i Egypten under Det mellersta riket. Uppsatsen börjar med att beskriva när Det mellersta riket skulle ha ägt rum, vilket dock är lite osäkert, då årtalen kan variera något mellan olika författare. Vidare, vill jag ge en inblick i hur den egyptiska konsten bör tolkas, då detta inte är på samma sätt som vi västerlänningar, idag, ofta tolkar konst utifrån dess yttre skönhet och helhet. Sedan följer en beskrivning av hur religionen förmodligen uppstod kring Nilen och inspirerade det religiösa livet, då denna flod var livsviktig och källan till att livet över huvud taget gick att leva i Egypten. Detta stycke inrymmer också skapelsemyten, gudar och ritualer. I stycket, som jag kallar ?Kungen?, beskrivs vilken ställning kungen hade ur ett religiöst perspektiv, då mycket av konsten man har funnit har varit avbildningar av kungar. Hur konsten beskriver det ovannämnda och symboliserar religionen påvisas i nästa stycke, som följs av hur religion och konst har förändrats från det Gamla riket till det Nya riket.

Författare

Johanna Schultz

Lärosäte och institution

Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..