Sök:

Hur redovisas utsläppsrätter i 2005 års bokslut

En studie av 12 börsnoterade bolag

För att minska EU-ländernas utsläpp av koldioxid, påbörjades den 1 januari 2005 handel med utsläppsrätter. Utsläppshandeln berör många olika områden inom företagen, förutom att utsläppen skall mätas eller beräknas samt rapporteras till tillsynsmyndigheten, skall företagen också hantera utsläppsrätterna i sin redovisning. Hur företagen skall redovisa utsläppsrätterna regleras inte i någon standard. Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur svenska börsnoterade företag hanterat redovisningen av utsläppsrätter i 2005 års bokslut, jämföra företagens redovisning och därefter analysera eventuella konsekvenser av företagens redovisning utifrån redovisningens kvalitativa egenskaper. För att uppfylla vårat syfte har vi använt oss av både en kvantitativ- och en kvalitativmetodansats. Den kvantitativa studien baseras på fakta börsnoterade bolag. En kvalitativ intervju med en rådgivare och konsult inom hållbar affärsutveckling på Öhrlings PricewaterhouseCoopers har även gjorts för att tillföra uppsatsen ytterligare kunskaper och synpunkter om utsläppsrätter. De slutsatser som vi drar utifrån insamlad data är att företagen redovisat utsläppsrätterna på flera olika sätt. Flera företag har varit mycket noggranna och tydliga i sin redovisning av utsläppsrätter medan andra företag helt utelämnat information om dessa i sin årsredovisning. Viktiga konsekvenser av detta är att, företagen då de inte redovisar utsläppsrätterna kan uppvisa en missvisande bild av företagets ekonomiska ställning. En jämförelse av nyckeltal mellan stora utsläppare kan också bli missvisande om hänsyn inte tas till att företagen redovisat utsläppsrätterna på olika sätt. En missvisande bild kan i båda fallen leda till att felaktiga beslut fattas av användarna av informationen.

Författare

Cecilia Johansson Malin Kumlin

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..