Sök:

Hur projektledare påverkas av att arbeta i multiprojektmiljöer.

En studie om multiprojektmiljöers inverkan på projektledares inner work life.


Att bedriva projekt som projektledare har genom tidens gång haft olika innebörd. Förr kunde det exempelvis handla om att bygga pyramider, medan det i dagsläget istället kan handla om implementering av IT-system hos organisationer. Under de senaste decennierna har projekt blivit den vanligaste formen för utförande av organisatoriska aktiviteter inom både industrin och offentlig förvaltning. Cirka 90 % av alla projekt som bedrivs i dagsläget sker även under parallella förhållanden, där en organisation utför fler projekt samtidigt, något som har gett upphov till så kallade multiprojektmiljöer. Tidigare forskning vittnar om ett flertal negativa konsekvenser som uppstår i multiprojektmiljöer, med fokus på tre karaktärsdrag: tidspress med dess snäva deadlines, fragmentering då en och samma projektledare har hand om flera projekt samtidigt, samt resurskonflikter då resurser inom organisationen delas av flera projektledare och linjeenheterna. Studiens syfte är att tillämpa Amabile och Kramers (2011) koncept om inner work life, för att utforska hur projektledare påverkas av att arbeta i så kallade multiprojektmiljöer. Vår forskningsfråga blir därför: hur påverkas projektledares inner work life av att arbeta i en multiprojektmiljö? Amabile och Kramers (2011) koncept innehåller totalt tolv olika underkategorier som påverkar en individs inner work life.   För att besvara frågeställningen använde vi en kvalitativ metod. Fyra projektledare verksamma i multiprojektmiljöer inom den privata sektorn intervjuades. För att analysera deras svar använde vi oss sedan av en tematisk analysansats. Studiens resultat tyder på att projektledare påverkas både negativt och positivt av att arbeta i multiprojektmiljöer, där negativ påverkan är mest förekommande ur ett helhetsperspektiv.

Författare

Sara Kask Martin Brala

Lärosäte och institution

Karlstads universitet/Handelshögskolan

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..