Sök:

Hur professionella skådespelare beskriver sin yrkesverksamhet

Att vara skådespelare är ett yrke som kräver stort engagemang, både fysiskt och psykiskt. Skådespelaryrket sker i en kreativ process som bygger på samarbete och gemenskap. Teaterföreställningar är magiska ögonblick som inte går att reproducera. Forskning kring skådespelares yrkesverksamhet är begränsad. Syftet med denna studie var att undersöka hur professionella skådespelare beskriver sin yrkesverksamhet. I studien deltog sex skådespelare, tre män och tre kvinnor. Samtliga var professionellt verksamma inom teater och/eller film. Studien baserades på sex halvstrukturerade intervjuer där deltagarna besvarade framförallt frågor om motivation, status, yrkesval samt fördelar och nackdelar med yrket. Intervjuerna transkriberades och analyserades med tematisk innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra huvudteman: arbetsvillkor, bekräftelse, tillhörighet och lust. Resultaten är i linje med tidigare forskning om arbetets mening för konstnärliga yrken.

Författare

Deborah Mühlrad

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..