Sök:

Hur kan en attraktiv och trivsam offentlig miljö skapas i en centralt belägen galleria i en medelstor stad?

Vi utgick från att ställa oss frågan hur den offentliga miljön i en galleria blir attraktiv och trivsam för besökare. Vi hade tidigare uppmärksammat att gallerian i vår studiestad inte lämnade ett minnesvärt intryck och ville därför gå på djupet i detta ämne. Vi har i vår uppsats observerat fyra gallerior i syd- och mellansverige för att hitta framgångsreceptet för att en centralt belägen galleria ska bli attraktiv och trivsam. Vi ställde oss då frågan: hur kan en attraktiv och trivsam offentlig miljö skapas i en centralt belägen galleria i en medelstor stad? Syftet var att finna de faktorer som gör en galleria attraktiv för besökarna, när det gäller de offentliga ytorna. Vi har undersökt vilka faktorer som är viktiga i den offentliga miljön i en galleria. Slutligen syftar denna studie till att kunna ge ett antal rekommendationer om den offentliga miljön till centralt belägna gallerior i medelstora städer.Vår undersökning för uppsatsen har genomförts genom en kvalitativ metod då vi har intervjuat två arkitekter och två centrumledare, observerat fyra gallerior och genomfört två fokusgruppsintervjuer. Detta har vi gjort för att se hur gallerior utformas idag och hur utformningen går till. Vi genomförde en jämförelse mellan fokusgruppsintervjuerna och våra intervjuer med arkitekter och centrumledare. Dessa svar styrktes sedan med den teori vi presenterat gällande den exteriöra, interiöra och psykosociala miljön, om hur en attraktiv och trivsam miljö skapas i centralt belägna gallerior.Resultaten från undersökningen visar att många gallerior uppfyller ett stort antal av de krav som finns för att en galleria ska ses som attraktiv och trivsam. Dock finns åtskilliga faktorer att ta hänsyn till vid utformandet av den offentliga miljön i en galleria för att den ska lämna en minnesvärd upplevelse hos besökaren. En slutsats vi kan dra av vår undersökning är att gallerior gärna ska vara något unikt utformande och centrumledare och ansvarig för galleriorna måste kontinuerligt arbeta med att underhålla gallerian. De gallerior vi observerat håller en jämn och hög standard men vi har avslutat uppsatsen med ge rekommendationer i samband med framtida utveckling.

Författare

Sandra Barenfeld Karin Gustafsson

Lärosäte och institution

Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..