Sök:

Hur inverkar kollektiv styrka på upplevda för- och nackdelar med bostadsområdet? - En kvantitativ studie av sambandet mellan upplevd kollektiv styrka och bostadsområdets positiva/negativa egenskaper


Kollektiv styrka baseras på sammanhållningen och viljan hos invånarna att ingripa för bostadsområdets säkerhet. Viljan att ingripa påverkas av denna ömsesidiga tillit och de förväntningarna på att ingripa som delas inom området. Detta arbete är en kvantitativ studie baserat på enkäter från 691 respondenter som besvarat frågan ?Vad är bra respektive dåligt med ditt bostadsområde??. Denna fråga har undersökts för att ta reda på hur den individuellt upplevda kollektiva styrkan påverkar vilka positiva och negativa faktorer man ser hos sitt bostadsområde. Resultaten visar att respondenter med låg upplevd kollektiv styrka oftare anger den sociala oordningen och den fysiska oordningen som negativa faktorer med bostadsområdet. De med hög kollektiv styrka tenderar att ange den sociala strukturen som positiv faktor med sitt bostadsområde.

Författare

Pontus Johansson

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..