Sök:

Hur förvaltas löntagarfondspengarna?

En komparativ studie mellan Allmänna arvsfonden och Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling


Löntagarfonderna inrättades 1983 av den socialdemokratiska regeringen för att jämna ut löneskillnader i landet. Den borgerliga regeringen avvecklade löntagarfonderna under 1993. Fondpengarna användes delvis till att grunda stiftelser. Dessa stiftelser har fått kritik för oegentligheter och otydliga regelverk. En rapport med rekommendationer för att åtgärda problemen avslogs av Riksdagen 2001. I detta arbete jämförs en av löntagarfondsstiftelserna, Kunskaps- och kompetensstiftelsen, utifrån nyckeltal och några juridiska aspekter, med en referensstiftelse, Allmänna arvsfonden. Slutsatsen visar att det inte finns något tydlig skillnad i förvaltningen av pengarna, men problemen med avsaknaden av en tillsynsmyndighet för löntagarfondsstiftelserna med kontrollmakt kvarstår.

Författare

Sara Hellsten

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..