Sök:

Hur butikschefen påverkar butikens lönsamhet


Under det senaste decenniet har den svenska elektronikhandeln präglats av en allt hårdare konkurrenssituation och lägre lönsamhet. Det har lett till att stora butikskedjor gått i konkurs. För att vända trenden måste företagen hanterar sina butiksverksamheter effektivt. Det blir därmed avgörande hur butikschefen sköter butiken. Av den anledningen är det intressant att underso?ka butikschefers arbetssätt för att se vad som leder till hög lönsamhet. Vår genomgång av tidigare forskning visar på att det finns en kunskapslucka gällande hur en butikschef bör arbeta fo?r att öka lönsamheten.Studiens syfte är att undersöka hur butikschefer arbetar och utifrån det identifiera faktorer i butikschefers arbetssätt som påverkar resultat och leder till skillnader i butikers prestationer.Studien har en kvalitativ ansats och bygger på intervjuer med 10 butikschefer. Respondenterna har delats in i en högpresterande fokusgrupp och en jämförelsegrupp fo?r att tydliggöra skillnader i arbetssättet.Studien visar på flertalet skillnader i hur butikschefer i fokusgruppen hanterar de vardagliga arbetsuppgifterna. Den största skillnaden består i ledarfilosofin butikscheferna utövar, vilket genomsyrar alla beslut butikscheferna i fokusgruppen tar.

Författare

Martin Fredriksson Anders Backman

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..